کتب

احمد منبوهی فریده بندرچیان سید حمید احمدی محبوبه شرافتی, اول ۱۳۹۳, کمومتریکس, کتابیران, تالیف ادامه...سیدحمید احمدی
سیدحمید احمدی

مرتبه علمی :
    دانشیار
^