معرفی

مشخصات فردی

سیدحمید احمدی

نام - نام خانوادگی : سیدحمید   احمدی

پست الکترونیکی : h_ahmadi@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی تجزیه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی تجزیه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : صنعتی شریف

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 22

نوع استخدام : قطعی رسمی

تاریخ استخدام : 74-11-1

سیدحمید احمدی
سیدحمید احمدی

مرتبه علمی :
    دانشیار
^